مدیر عامل و عضو هیات مدیره

جناب مهندس عبدالرضا ملاکی